Cùng nhau trồng rau sạch

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Rau Cải


Kỹ thuật trồng và chăm sóc Rau Cải
 

Rau cải trồng ở nước ta có 3 nhóm chính: Nhóm Cải bẹ, nhóm Cải xanh, nhóm Cải thìa hay Cải trắng.

1. Kỹ thuật trồng rau cải bẹ:

Tuổi cây con trước khi đem trồng phải có 4-5 lá thật, tức là 30-35 ngày sau khi gieo.

- Làm đất trồng cây con: Làm đất kỹ, lên luống rộng 1,2 – 1,5m. Trồng so le 3 hàng trên mỗi luống. Khoảng cách cây là 40 – 50 cm.

- Bón lót: Lượng phân tính cho 1 công (1.000 m2)

Phân chuồng: 1,5-2 tấn
Kali: 3kg
Super lân: 12-15kg
Urea: 2-2,5kg

Nếu thiếu phân chuồng, có thể phân bón HỮU CƠ ARROW, lượng phân 150-200 kg/1.000 m2.

Tất cả các loại phân trộn đều với nhau rồi rải vào đất khi lên luống hoặc bón vào hốc trồng.

- Chăm sóc: Sau khi trồng cần tưới nước ngay, lưới mỗi ngày.

- Bón thúc:

Lần 1: Sau khi trồng 12-15 ngày, bón thúc bằng Urea  3-3,5 kg cho 1 công (1.000 m2). Kết hợp thúc cho phát triển mạnh rễ, thân lá -> phun hỗn hợp 25g ARROW 33-11-11+TE “chuyên dùng cho Rau ăn lá” + 10 ml ARROW-QN cho bình 16 lít nước, phun lúc trời mát.
Lần 2: Khi cải xèo lá, nên xới xáo, bón 5-7 kg Urea cho 1 công và vun gốc.

Tùy theo tốc độ tăng trưởng của cây, màu sắc thân lá mà tăng hay giảm lượng phân bón. Để giúp Cải bẹ phát triển đều, có thể định kỳ 5-7 ngày phun thúc 1 lần bằng hỗn hợp 25g ARROW 33-11-11+TE “Chuyên dùng cho Rau Ăn Lá” + 10 ml ARROW-QN cho bình 16 lít nước, hoặc phun xen kẽ với ARROW-KÍCH PHÁT TỐ “RAU, CỦ” và ARROW-COMBI.GA3.

2. Kỹ thuật trồng nhóm cải  xanh:

Tùy theo mùa vụ mà cây con nhổ đem trồng có thể từ 20-30 ngày sau khi gieo hạt, đôi khi đến 40 ngày.

- Làm đất và trồng: Làm đất kỹ, lên luống rộng 1,2-1,5 m, cao 10-15 cm

- Bón lót: Lượng phân tính cho 1 công (1000 m2), phân chuồng (1,5-1,8 tấn),

Super lân (12-15kg).

Nếu thiếu phân chuồng, có thể bón phân HỮU CƠ ARROW, lượng phân 150-180 kg cho 1000 m2.

Tất cả phân rải trên mặt luống -> trộn đều -> vùi xuống đất. Sau đó gieo hạt giống lên.

Cải xanh có thể nhổ tỉa ăn non khi có 2-3 lá thật, hoặc có thể không nhổ trồng thì tỉa lần 2 khi cải có 3-5 lá thật, nhổ để lại khoảng cách 12-15cm. Nếu nhổ đem trồng thì cây con ít nhất phải được 20-25 ngày tuổi, khoảng cách trồng là 20-30cm.

- Chăm sóc: Sau khi trồng cần tưới nước ngay, tưới mỗi ngày. Cải xanh rất ngắn ngày, nên cần thúc sớm và liên tục.

Tùy theo tốc độ tặng trưởng của cây, màu sắc thân lá mà tăng hay giảm lượng phân bón. Để giúp cải xanh phát triển đốt đều, nên định kỳ 3-5 ngày phun thúc 1 lần bằng hỗn hợp 25g ARROW 33-11-11+TE “Chuyên dùng cho Rau Ăn Lá” + 10ml ARROW-QN cho bình 16 lít nước, hoặc phun xen kẻ với ARROW-KÍCH PHÁT TỐ “RAU-CỦ” và ARROW-COMBI.GA3.

3. Kỹ thuật trồng nhóm cải trắng:

- Làm đất, bón lót: Đất được cày bừa kỹ như trồng Cải xanh, nếu trồng mùa mưa thì nên làm luống hẹp (1-1,2 m).

- Bón lót: Lượng phân tính cho 1 công (1000 m2).

Phân chuồng: 1-1,5 tấn
Super lân: 8-10 kg
Kali: 2-3kg

Nếu thiếu phân chuồng, Bà con có thể bón phân HỮU CƠ ARROW, lượng phân 100-150 kg cho 1.000 m2.

Tất cả các loại phân trộn đều với nhau -> rải vào đất khi lên luống hoặc bón vào hốc trồng.

- Chăm sóc bón thúc: Sau khi gieo 7-8 ngày, nhổ tỉa lần 1 + bón thúc 2,2-2,6 kg Urea cho 1 công (1.000 m2)

Thúc cho Cải trắng phát triển mạnh thân lá -> phun hỗn hợp 25g ARROW 33-11-11+TE “Chuyên dùng cho Rau Ăn Lá” + 10ml ARROW-QN cho bình 16 lít nước, hoặc phun xen kẻ 25g ARROW-KÍCH PHÁT TỐ “RAU-CỦ” cho bình 16 lít. Các lần phun cách nhau 5-7 ngày. Một tuần sau lại nhổ tỉa lần 2 để tạo khoảng cách cho Cải trắng khoảng 12-15 cm, kết hợp xới nhẹ và bón thúc 2,5-3kg Urea cho 1 công (1.000 m2). Tiếp tục phun hỗn hợp ARROW 33-11-11+TE “Chuyên dùng cho Rau Ăn Lá” + ARROW-QN và phun xen kẽ với ARROW-KÍCH PHÁT TỐ “RAU-CỦ”.

Nếu có đều kiện thì xới lần 2 sau lần trước 12-15 ngày lại bón thúc Urea. Định kỳ 5-7 ngày phun 15g ARROW 33-11-11+TE “Chuyên dùng cho Rau Ăn Lá” + 5ml ARROW-QN cho bình 8 lít nước, phun lúc mặt trời mát, hoặc phun xen kẻ với ARROW-KÍCH PHÁT TỐ “RAU-CỦ” và ARROW-COMBI.GA3.